Skip to content

Abonnemangs och tjänstespecifika villkor
AirFiber – IT of Sweden Gäller fr.o.m. 2018-06-01

 1.  DEFINITIONER

  Abonnemang: Avtal om anslutning via luften till IT of Swedens nät. Avtal: Dessa abonnemangsvillkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom skriftligt erbjudande, tjänstebeskrivning, beställning mm. Bindningstid: Den överenskomna tidsperiod som Abonnemang minst skall gälla. Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken Avtal ingåtts. IT of Sweden: IT of Sweden, Lidavägen 10, 512 60 Överlida. www.itofsweden.se. Tjänst: AirFiber och andra tjänster i radionät.

 2. ALLMÄNT

  IT of Swedens abonnemangsvillkor AirFiber reglerar av IT of Sweden tillhandahållen Tjänst till fysisk (myndig) eller juridisk person. Avtal anses ingånget efter genomförd och godkänd installation samt att IT of Sweden mottagit ett av Kund undertecknat Avtal. IT of Swedens åtaganden enligt Avtal kan komma att förändras till följd av förändringar i tillämpliga svenska och internationella regleringar.
  Tjänsten levereras i normalfallet inom ca 5 arbetsdagar från ingånget Avtal, eller, om tillämpligt, från eventuell ångerfrists utgång, under förutsättning att all nödvändig information från Kunden kommit IT of Sweden tillhanda.

 3. TJÄNSTS INNEHÅLL

  Den av Kund valda tjänstens eller tjänsternas innehåll framgår av dessa abonnemangsvillkor och av övriga handlingar som utgör del av Avtal. I Tjänst ingår anslutning till IT of Swedens svenska del av Internet, nationella och internationella Internetkopplingar. Tjänsten specificeras mer ingående i vid var tid gällande produktbeskrivning som finns tillgänglig på IT of Swedens hemsida. I Tjänst ingår inte nya versioner av distribuerad programvara.
  Vidare äger IT of Sweden rätt att ändra adress om detta motiveras av kommersiella, driftmässiga eller andra tekniska skäl. IT of Sweden förbehåller sig rätten att vidta förändringar i Tjänst avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger IT of Sweden att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar.
  Kund äger rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtal med verkan från det att sådan ändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha inkommit till IT of Sweden före ändringens ikraftträdande. IT of Sweden förbehåller sig vidare rätt att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållande av viss Tjänst inom IT of Swedens utbud. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i, om villkorsändring under gällande bindningstid.
  AirFiber-nätet och dess täckning kan komma att ha vissa begränsningar under uppbyggnadsfasen samt påverkas av vegetation/byggnader samt andra hinder som IT of Sweden inte kan påverka. IT of Sweden kan inte garantera att Tjänst kommer att fungera felfritt utan störningar och kvalitén kan komma att påverkas av t ex uppgraderingar i nätet.

 4. KUNDS ÅTAGANDE

  Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Om Avtal för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar behörighet att ingå sådant Avtal, har denne personligt betalningsansvar.
  Kund ansvarar för att denne förfogar över och använder för Tjänst godkänd utrustning eller utrustning i enlighet med vad som följer av tjänstespecifikation eller Avtal i övrigt. Kund skall förvara och använda av IT of Sweden till Kund utlämnade lösenord eller liknande för nyttjande av Tjänst på ett betryggande sätt.
  Kund är skyldig att erlägga abonnemangsavgift under den tid Abonnemang varit stängt enligt denna paragraf.
  Kund ansvarar för att det sätt eller ändamål för vilket Kund använder Tjänst inte är olagligt eller annars enligt IT of Sweden kan uppfattas som oseriöst, anstötligt eller stridande mot god sed. Kund ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kund använder Tjänst inte framkallar skada för IT of Sweden eller tredje man. Kund får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Kund får ej heller utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför hushållets gränser.
  Kund är skyldig att skyndsamt meddela namn- och adressändring till IT of Sweden via mail till info@itofsweden.se.
  Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller tillhandahåller vid användande av Tjänst. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video och länkar på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada IT of Sweden eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund är vidare ansvarig för datavirus, kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.
  Kund äger inte i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i IT of Swedens nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i IT of Swedens nät eller anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Kund garanterar att Abonnemang/Tjänst används på sedvanligt sätt d.v.s. Abonnemang/Tjänst används av fysisk person eller gränssnitt för samtrafik. För det fall IT of Sweden misstänker att Kund ej nyttjar Abonnemang/Tjänst på sedvanligt sätt äger IT of Sweden rätt att omedelbart stänga av Kund från Abonnemang/Tjänst och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
  Vid brott mot något av ovanstående äger IT of Sweden rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst, spärra Abonnemang samt om IT of Sweden finner lämpligt säga upp Avtal. IT of Sweden förbehåller sig rätten att debitera Kund avgift för av IT of Sweden utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan.
  IT of Sweden förbehåller sig rätt att, på polismyndighets begäran, spärra eller stänga av aktuell utrustning.

 5. ABONNEMANGSPERIOD

  Abonnemangsperiod är den överenskomna tidsperiod som Abonnemanget minst skall gälla, räknat från och med den dag som Avtalet ingåtts. Sker ej uppsägning senast en (1) månad innan avtalstidens utgång löper abonnemangsperioden vidare med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad. Har ingen särskild tidsperiod överenskommits gäller Abonnemanget tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

 6. TRAFIKVILLKOR

  Kund är införstådd med att Tjänsten och därtill anslutna tjänster (inklusive anslutna nät) kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bl.a. bero på förhållanden avseende anslutna tjänster eller beslutade ändringar av tjänster, tjänsteindelningar eller nätkonfigurationer. IT of Sweden förbehåller sig rätt att vidta sådana förändringar som avses i föregående stycke. Det åligger dock IT of Sweden att med minst en (1) månads varsel informera Kund om förändringar som påverkar Abonnemang.Kund har rätt att under innevarande abonnemangsperiod säga upp Abonnemanget utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, dock tidigast med verkan från sådan ändrings ikraftträdande. Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas efter ändringens ikraftträdande.

 7. KUNDUPPGIFTER

  Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa abonnemangsvillkor (t ex födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten) behandlas av IT of Sweden i enlighet med GDPR. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering.
  Kund kan skriftligen anmäla till IT of Sweden för att erhålla information om vilka personuppgifter om denne som IT of Sweden behandlar. Om Kund lämnat oriktiga uppgifter, har IT of Sweden rätt att spärra Abonnemang för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp Avtal med omedelbar verkan.

 8. AVGIFTER

  Avgifter utgår, i förekommande fall, i form av inträdesavgift, abonnemangsavgift, datatrafikavgift, minimidebitering avseende datatrafik, samt övriga avgifter för tillkommande tjänster och annat enligt vid var tid gällande prislista. Information om vid var tid gällande prislista för Tjänst kan erhållas via www.itofsweden.se.
  IT of Sweden har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en (1) månad i förväg. Vid höjning av återkommande avgifter (d.v.s. ej redan erlagda engångsavgifter, såsom exempelvis inträdesavgift) under innevarande abonnemangsperiod har Kund rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemang, dock tidigast med verkan från höjningens ikraftträdande. Sådan uppsägning skall ha inkommit till IT of Sweden innan höjningens ikraftträdande. Kund anses ha accepterat avgiftshöjningen om Abonnemang nyttjas efter höjningens ikraftträdande. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i om villkorsändring under gällande bindningstid på motsvarande sätt för avgiftsändring.
  Om Kund inte kan utnyttja Tjänst på grund av omständighet som kan hänföras till Kund skall detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. Har Kund på grund av vårdslöshet skadat utrustning som ägs av IT of Sweden men är placerad hos Kund, har IT of Sweden rätt att debitera avgift ny utrustning samt uppförande av sådan så att Abonnemang åter kan nyttjas.
  IT of Sweden förbehåller sig rätt att i förekommande fall debitera Kund särskild avgift för av IT of Sweden utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst som föranletts av Kund.

 9. BETALNING

  Abonnemangsavgift betalas i förskott mot faktura eller av IT of Sweden anvisad betaltjänst. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som IT of Sweden från tid till annan tillämpar. Betalning skall vara IT of Sweden tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan. Vid erlagd deposition för installation av utrustning avräknas denna mot slutfaktura då Kund godkänner avtal. Om Kund väljer att inte ingå avtal om tjänst betalas deposition tillbaka senast två (2) månader efter komplett fungerande utrustning är tillbaka till IT of Sweden.
  IT of Sweden har rätt att stänga av Kund från nyttjande av Tjänst när om betalning ej erlagts inom den tid som angetts på fakturan och till dess full betalning erlagts.
  Kund skall inom skälig tid meddela IT of Sweden om fakturan anses felaktig. Har Kund inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall IT of Sweden medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala.
  IT of Sweden har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har IT of Sweden rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får IT of Sweden stänga av Kund från vidare nyttjande av Tjänst till dess full betalning erlagts. Vidare äger IT of Sweden rätt att vid upprepade dröjsmål med betalning med omedelbar verkan säga upp Avtal om Tjänst samt slutfakturera Kund.

 10. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT

  IT of Sweden skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet.
  För underhåll av nät mm kan IT of Sweden tillfälligt behöva stänga Tjänst eller Kund från att använda nät. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall i möjligaste mån genomföras under veckoslut. Vid omfattande planerade åtgärder skall IT of Sweden avisera Kund i förväg.
  Eventuella driftavbrott och fel i nätet åtgärdas skyndsamt efter felanmälan till IT of Swedens Kundservice. Har Tjänst inte kunnat användas på grund av fel i nätet eller på grund av driftavbrott har Kund rätt till ersättning i form av kostnadsfritt bruk av Tjänst till ett värde motsvarande den period Kund hindrats från att använda Tjänst, räknat från den tidpunkt som felet anmäldes till IT of Sweden, om inte annat följer av nästa stycke.
  Har felet eller driftavbrottet varat minst: – fem (5) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 25 % av en månadsavgift (dock minst 50 kronor), – tio (10) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 50 % av en månadsavgift (dock minst 100 kronor), – femton (15) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 100 % av en månadsavgift (dock minst 200 kronor).
  Ersättning enligt ovan utgår i stället för skadestånd eller andra påföljder. En begäran om ersättning skall framställas skriftligen till IT of Sweden inom skälig tid. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll.

 11. ÖVERLÅTELSE M.M.

  Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från IT of Sweden. Sedvanlig kreditprövning kommer att utföras på den som önskar överta Abonnemang. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kund reglerat samtliga eventuella skulder till IT of Sweden. Om Abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.
  IT of Sweden har rätt att överlåta Abonnemang till annat bolag inom samma koncern. IT of Sweden skall även i övrigt ha rätt att överlåta Abonnemang utan Kunds samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kund tillfredsställande sätt.

 12. EFFEKTER AV ABONNEMANGS UPPHÖRANDE

  Om ett Abonnemang upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda IT of Swedens nät och därtill anslutna tjänster.
  Erlagd abonnemangsavgift som avser tiden efter Abonnemangs upphörande återbetalas ej till Kund. Kund är skyldig att erlägga full abonnemangsavgift för påbörjad månad oavsett när i månaden Abonnemanget upphör. Detta gäller dock inte då Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget pga. förändring av villkoren för Tjänst, varvid abonnemangsavgift som avser tiden efter Abonnemangets upphörande återbetalas till Kunden.

 13. BINDNINGTID

  För Abonnemang med särskild Bindningstid gäller följande. Kunds betalningsansvar för abonnemangsavgift kvarstår oförändrat under hela Bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Abonnemang. Vid Kunds uppsägning förbehåller sig IT of Sweden rätt att omedelbart slutfakturera Kund ej erlagda abonnemangsavgifter och i förekommande fall andra fasta avgifter för resterande Bindningstid.
  Kund har möjlighet att lösa kvarvarande Bindningstid genom att erlägga de abonnemangsavgifter som återstår till dess Bindningstiden löpt ut. För det fall Kunden utnyttjat sin rätt att säga upp Abonnemanget p.g.a. förändring av villkoren för Tjänst återbetalas innestående medel, inklusive eventuellt inbetalda fasta avgifter som avser tiden efter Abonnemangets upphörande, till Kunden.

 14. FORCE MAJEURE

  Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet enligt ovan, har Kund rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Abonnemanget.

 15. ANSVARSBEGRÄNSNING

  IT of Sweden svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på nätet. IT of Swedens skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet av IT of Sweden.
  IT of Sweden svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Kunden använda enheten (exempelvis router, mobil enhet eller dator). IT of Sweden ansvarar ej för personliga inställningar som Kunden gjort (e-postgrupper, filtrering, mappar, spam, adressbok mm) och förbehåller rätten att ändra eller ta bort information om detta motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska skäl. IT of Sweden ansvarar ej för programvara eller onlinetjänst som utvecklats av annan än IT of Sweden.

 16. KONTRAKTSBROTT M.M.

  Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

 17. VILLKORSÄNDRING

  Dessa abonnemangsvillkor gäller tills vidare samt ersätter tidigare versioner av samma villkor. Villkorsändring skall aviseras senast en månad i förväg.
  IT of Sweden förbehåller sig dock rätten att ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av tvingande lagstiftning eller annan liknande omständighet utanför IT of Swedens kontroll.

 18. MEDDELANDE

  Meddelande till Kund skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kund senast till IT of Sweden skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via SMS eller e-postmeddelande skall anses ha nått Kund omedelbart.

 19. TVIST M.M.

  Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

Back To Top